İtiraz Nasıl Yapılır

Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu
 
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesinde yapılan ve 18 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren yasal değişiklikle birlikte, yasanın yürürlüğe girdiği sözkonusu tarihten itibaren sigorta hakemlerince 5.000 Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz hakkı tanınmıştır.
 
Hakem kararına karşı itirazda bulunulabilmesi için kararın 18 Ekim 2013 veya daha sonraki bir tarihte verilmiş olması ve karara konu uyuşmazlığın 5.000 TL veya daha yüksek bir miktarda olması gerekmektedir.
5.000 TL ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları yasayla belirlenen süre içinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için taraflar temyize gidebilirler
 
İtiraz Süresi
 
İtirazın hakem kararının ilgiliye bildiriminden itibaren en geç 10 gün içinde Komisyona yapılması gerekmektedir. Süresinde yapılmayan itirazlar hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacaktır
 
İtiraz süresi hakem kararının ilgili tarafa bildirildiği tarihte başlar ve her bir taraf için bildirim tarihi esas alınarak ayrı ayrı hesaplanır. Hakem kararının ilgili tarafa bildirim tarihi ve itiraz tarihinin belirlenmesinde PTT kayıtları esas alınacaktır. Bunun dışındaki yollarla yapılan itirazlarda (kargo, kurye, şahsen vb.) itirazın süresi içinde Komisyona ulaşması itiraz edenin sorumluluğundadır. Mesai saati bitiminden sonra yapılan itirazlar bir sonraki gün yapılmış sayılır.
 
İtiraz Şekli
 
İtiraz için Komisyonun internet sitesinden temin edilebilecek itiraz başvuru formunun doldurulması, gerekli itiraz başvuru ücretinin Komisyonun banka hesabına yatırılması ve ıslak imzalı itiraz başvuru formu aslı ile itiraz başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont suretinin 10 günlük itiraz süresi içinde Komisyona ulaştırılması gereklidir.
 
İtiraz Başvuru Formu
 
Komisyona itiraz için itiraz başvuru formunun doldurulması ve süresi içinde ıslak imzalı olarak Komisyona gönderilmesi zorunludur. İtiraz başvuru doldurulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz başvuru formu için tıklayınız.
 
İtiraz Ücreti
 
Hakem kararına karşı Komisyona itirazda bulunmak için itiraz başvuru ücretinin Komisyon banka hesabına yatırılması ve ücretin yatırıldığına dair dekont örneğinin itiraz başvuru formu ile birlikte süresi içinde Komisyona ulaştırılması gerekmektedir.
İtiraz ücretleri aşağıdaki gibidir.
 

 

24.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak yeni başvuru ücret tarifesi aşağıdadır.

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL) Başvuru Ücreti (TL)

0 -  5.000

150

5.001 - 10.000

350

10.001 - 30.000

500

30001- .... Uyuşmazlık tutarının %1,5'u ( En az 500 TL olmak üzere)


 

İtirazın Hukuki Sürece Etkisi
 
Süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılan itiraz 5684 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca hakem kararının kesinleşmesini önler ve kararın icrasını durdurur.
 
İtirazların Sonuçlandırılması
 
Hakem kararlarına karşı Komisyona yapılan itirazlar öncelikle Komisyonda usul yönünden incelenecek ve süresi içinde veya usulüne uygun yapılmayan itirazlar Komisyon itiraz yetkilisi tarafından reddedilerek yatırılan itiraz ücretinin yüzde doksanı ilgiliye iade edilecektir.
 
İtirazın usulüne uygun yapıldığı görüşüne varıldığı takdirde itiraza konu dosya İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulan 3 kişilik İtiraz Hakem Heyetine tevdi edilecek ve iki aylık yasal süre içinde karara bağlanacaktır. İtiraz Hakem Heyetince verilen karar Komisyonca taraflara bildirilecektir.
 
İtiraz Hakem Heyeti Kararının Hukuki Etkisi
 
40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için tarafların temyize gitme hakları vardır. Bunun dışındaki uyuşmazlıklar bakımından itiraz üzerine verilen karar kesindir.
 
Hakem kararına karşı itiraz sürecinin işleyişi aşağıda animasyon yardımıyla gösterilmiştir.
 
 
 
Bu animasyonu görüntüleyemiyorsanız itiraz sürecinin işleyişi ile ilgili yardım şemasına buradan ulaşabilirsiniz.