DUYURU 1
 

Konu : Sigorta Tahkim Komisyonu Adına Yapılan Aramalar.

Tarih: 21/06/2022

Son günlerde kendisini Sigorta Tahkim Komisyonu çalışanı veya irtibatlı kimse olarak tanıtan bazı kişiler tarafından telefon, e-posta ve benzeri iletişim araçları kullanılarak trafik kazasına karışan vatandaşlara ulaşıldığı ve ‘iletişim bilgilerinin Komisyon’dan temin edildiği’ belirtilerek birtakım aracılık hizmeti taahhütlerinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinde tanımı yapılan sınırlı sayıdaki uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak adına kurulmuş, kâr amacı gütmeyen, bağımsız ve tarafsız bir uyuşmazlık çözüm merciidir. Komisyon, hiçbir suretle aracılık hizmeti vermediği gibi kuruluş amacıyla örtüşmeyen hiçbir faaliyette de bulunmamaktadır.


Ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonu, yürütmekte olduğu yargılama faaliyetleri kapsamında edindiği kişisel verileri her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle amaca ve Kanun’a uygun olarak muhafaza etmekte ve bu verileri aydınlatma metninde belirtilenler dışında hiç kimseyle paylaşmamaktadır. Bu tür faaliyette bulunanlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal yollara başvurulacaktır. Bu itibarla vatandaşlarımızın bu tür girişimlerde bulunanlara itibar etmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 

DUYURU 2
 

Konu: Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
 

Tarih:29/04/2022

“Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup 01/05/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak;

 

  • Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, itiraz sınırı 8.000-Türk Lirası olarak uygulanacak olup, bu tutarın altında kalan hakem kararları kesinlik arz edecektir.
  • Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, temyiz sınırı 107.000-Türk Lirası olarak uygulanacak olup, bu tutarı aşmayan itiraz hakem kararları kesinlik arz edecektir.
  • Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, zorunlu heyet teşekkülü sınırı 24.000-Türk Lirası olarak uygulanacaktır.
  • 01/05/2022 tarihinden önce başvurusu yapılmış uyuşmazlıklar hakkında eski düzenlemede öngörülen parasal sınırların uygulanmasına devam olunacaktır.
  • Yeni düzenlemenin uygulanmasında, uyuşmazlığın karara bağlandığı ya da karara itiraz edilen tarih değil Komisyon’a başvurunun yapıldığı tarihi dikkate alınacaktır.
  • Herhangi bir sebepten dolayı işleme alınmayan ve daha sonra yeniden yapılan başvurularda, eksikliğin giderildiği (usule uygun olan) son başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

 

 

DUYURU 3
 
Konu : Komisyon Başkanlığı Kararları
 
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin Komisyon Başkanlığının görevlerini düzenleyen 3’üncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Tahkim sisteminin adil, tarafsız ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamak için gerekli önlemleri almak” hükmü uyarınca, Komisyonumuz uygulamasına esas teşkil etmek üzere Komisyon Başkanlığının 15.12.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1.    Yargılama sürecinde tutarı belirli hale gelmesine rağmen ıslah veya talep artırımı yolu ile talep edilmeyip daha sonra ayrı bir başvuru olarak Komisyona getirilen bakiye alacaklar ile kısmi dava olarak talep edilen tazminatın ilk başvuruda talep edilmemiş olan bakiye kısmı için Komisyona başvuru yapılabilmesi için sigorta kuruluşuna tekrar başvuru yapılması gerektiğine,
2.    Beş bin Türk Lirasının altında bir dava değeri ile açılan belirsiz alacak davalarında alacak tutarı tespit ettirilmeden verilen karar üzerine yapılan itiraz başvurusunun Komisyonca kabul edilmesine,
3.    Alacağın toplam tutarının itiraz sınırını aştığının açıkça anlaşılması halinde, uyuşmazlık değeri itiraz sınırının altında olsa dahi, karara yapılan itiraz başvurusunun Komisyonumuzca kabul edilmesine
 
karar verilmiştir.
 
DUYURU 4
 
Konu : Bilirkişi Ücret Tarifesinde Değişiklik
 
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Ücret Tarifesinde değişikliğe gidilmiş olup, 01 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenenen bilirkişi ücret tarifesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
 
DUYURU 5
 
Konu : Komisyona başvuruların online olarak yapılması.
 
Komisyonumuz başvuruları online olarak almaya başlamıştır. Bu kapsamda, 15.01.2022 tarihinden itibaren sadece online platform üzerinden başvuru ve itiraz başvurusu kabul edilecektir. Online başvuru yapmak için aşağıdaki linki veya web sayfamızda bulunan "Online Başvuru Yap" menüsünü kullanabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
DUYURU 6
 
Konu : Faaliyet Raporu (YENİ)
 
2021 yılı Faaliyet Raporumuz yayımlanmıştır. Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.


 
 
 
5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir
 
Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan tahkim sistemi kapsamındaki uyuşmazlıklar için, ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi, hak sahipleri Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu fıkrası hükümlerine göre tahkim usulünden faydalanabilir. Komisyona başvuru için sigorta kuruluşuyla aranızda bir ayrıca tahkim anlaşması bulunmasına gerek yoktur.
 
Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir. Başvurunuzun incelenme ve sonuçlandırılma süreci hakkında bilgi edinmek için internet sitemizde yer alan açıklamaları mutlaka dikkatle okuyunuz. Başvurunuzla ilgili olarak anlamakta güçlük çektiğiniz veya tereddüt ettiğiniz konular olduğunda, bilgi edinmek için Komisyonla iletişim kurabilirsiniz.

 

Son Güncelleme (Salı, 21 Haziran 2022 03:57)

 
Online Başvuru Yap

İtiraz Başvurusu Yap

Online Belge Gönderimi

Başvuru Numaram Nedir ?

Karar Görüntüleme

Hakem Karar Dergisi

         

Güncel Bülten